top of page
Terms Of Use

TEAVE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KOHTA

Gidea Advisory Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika

Kehtib 01.03.2024

 

1. TÖÖTLEMISE EESMÄRK

 

1.1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

GIDEA  OÜ („edaspidi GIDEA“)töötleb Teie isikuandmeid, kui Te kasutate meie veebilehte, kui me saadame Teile uudiskirju või teostame muid turunduslikke tegevusi või kui võtate osa meie seminaridest või muudest üritustest.

Teie isikuandmete töötlemise tingimused ja Teie õigused on kirjeldatud allpool vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi„Üldmäärus”)reeglitele.

 

1.2. KONTAKTANDMED

GIDEA on Teie isikuandmete vastutav töötleja, kui GIDEA töötleb Teie kui andmesubjekti (edaspidi ka „Andmesubjekt“) isikuandmeid, kui te külastate GIDEA  veebisaiti www.gidea.ee , tellite GIDEA uudiskirja või osalete GIDEA poolt korraldatud üritustel.

Juhul, kui Teil on küsimusi GIDEA  isikuandmete töötlemise kohta või soovite oma õigusi rakendada, võite alati meiega ühendust võtta, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

 

GIDEA ADVISORY OÜ
Sarve 8
10915 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 555 777

 

Registrikood 14312950
KMKR number  EE102613890

 

 

2. ISIKUANDMETE LIIGID, TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ÕIGUSLIK ALUS

 

GIDEA  töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 

2.1. Turundus

 

2.1.1. GIDEA töötleb isikuandmeid otseturunduse tegemiseks (sh, koolituste ja teiste ürituste koha pakkumiste saatmine, uudiskirjade saatmine). Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on antud juhul kas Üldmääruse art 6 lg 1 punkt a või art 6 lg 1 punkt f (GIDEA i õigustatud huvi oma ettevõtte turundamiseks).

 

2.2.2. Samuti töötleb GIDEA isikuandmeid koolituste ja teiste ürituste planeerimiseks ja läbiviimiseks, juhul kui Andmesubjekt võtab osa mõnest GIDEA i üritusest. Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on antud juhul Üldmääruse art 6 lg 1 punkt f (GIDEA i õigustatud huvi ürituse läbiviimiseks).

Isikuandmete liigid, mida GIDEA eelkirjeldatud eesmärkidel töötleb, on nimi, kontaktandmed, isiku võimalikud huvid või teemaeelistused, teave isiku keeleoskuse kohta.

 

2.2.3. GIDEA saadab uudiskirju ja muud turundusmaterjali ainult kooskõlas kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevate nõuetega. Juhu, kui turundusmaterjali saatmise aluseks on Andmesubjekti nõusolek, saab Andmesubjekt oma nõusoleku alati tagasi võtta, pöördudes GIDEA i poole ülaltoodud kontaktandmeid kasutades või järgides meie uudiskirjade lõpus olevaid juhiseid.

 

2.3.4. GIDEA võib töödelda Teie isikuandmeid GIDEA i poolt korraldatud üritustel, näiteks tehes üritusel fotosid või jäädvustades üritust videona, ning on võimalik, et Andmesubjekt jääb foto- või videosalvestisele. Sellisel juhul on isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks Eesti isikuandmete kaitse seaduse § 11.

 

2.2. GIDEA i veebilehekülg

 

Kui külastate GIDEA i veebilehekülge, kogume ja töötleme Teie kohta teavet seoses küpsiste kasutamisega turunduslikel ja statistilistel eesmärkidel, nt. meie veebilehekülje kasutuskogemuse parendamiseks ja reklaamide sihtimiseks.

Töötleme Teie IP-aadressi, lisaks järgmist teavet Andmesubjekti kohta koondvormis (st isikut tuvastamata): demograafia, sh sugu ja vanus, huvid, asukoht ning teave Teie brauseri, seadme ja teenusepakkuja kohta.

 

Õiguslik alus on Üldmääruse art 6 lg 1 punkt f (GIDEA i õigustatud huvi statistika tegemiseks ja selle käigus meie veebilehekülje kasutamise analüüsimiseks, et parendada veebilehe kasutajakogemust).

 

Samuti töötleb GIDEA isikuandmeid Andmesubjekti päringutele vastamiseks, juhul kui Andmesubjekt saadab GIDEA ile päringu veebilehel oleva kontaktivormi kaudu. Õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks on antud juhul Üldmääruse art 6 lg 1 punkt f (GIDEA i õigustatud huvi vastata päringule).

 

3. SOTSIAALMEEDIA

3.1. GIDEA on aktiivne erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel, sealhulgas LinkedIn, Facebook ja Instagram. Juhul, kui Andmesubjekt suhtleb GIDEA iga nende sotsiaalmeediaplatvormide kaudu, teeb Andmesubjekt teabe GIDEA ile ja sotsiaalmeedia platvormile kättesaadavaks, nt kui Andmesubjekt kommenteerib GIDEA i postitusi või jagab neid. Juhime tähelepanu sellele, et GIDEA ei oma kontrolli selle üle, kuidas töötleb isikuandmeid sotsiaalmeediaplatvorm ise. Teave selle kohta, millistel eesmärkidel ja mis viisidel töötleb Andmesubjekti isikuandmeid sotsiaalmeediaplatvorm, on kirjeldatud konkreetse sotsiaalmeediaplatvormi privaatsustingimustes.

3.2. GIDEA töötleb Andmesubjekti isikuandmeid juhul kui Andmesubjekt on hakanud GIDEA i sotsiaalmeediaplatvormil jälgima (nt, kui Andmesubjektile Facebookis „meeldib“ GIDEA ). Antud juhul on isikuandmete töötlemise eesmärk on GIDEA i kaubamärgi turundamine.

3.3. Isikuandmete töötlemisel, mida GIDEA teostab Facebookis enda Facebook’i leheküljel, tegutseb GIDEA isikuandmete kaasvastutava töötlejana koos Facebook Ireland’iga. Täpsemat teavet selle kohta, kuidas on jaotatud kaasvastutajate töötlejate kohustused, saab lugeda siit.

3.4. Sotsiaalmeedia platvormil kogutud isikuandmed kustutatakse, kui GIDEA kustutab kõnealuse postituse või kui Andmesubjekt kustutab oma kommentaari, jagamise, reaktsiooni või märke, et talle „meeldib“ GIDEA või teeb valiku, et ta enam ei jälgi kõnealusel sotsiaalmeediaplatvormil GIDEA't.

 

4. ISIKUANDMETE ALLIKAD

Isikuandmeid, mida GIDEA töötleb turunduslikel eesmärkidel, veebilehe haldamiseks ja sotsiaalmeedias kogub GIDEA Andmesubjektilt endalt. Turustamisega seotud teavet saame Teilt kui andmesubjektilt Seoses erinevate ürituste ja koolitustega võib GIDEA koguda isikuandmeid ka Andmesubjekti tööandjalt.

 

5. ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE JA EDASTAMINE

5.1. Andmesubjekti isikuandmetele saavad ligipääsu ainult need GIDEA i töötajad, kelle jaoks see on vajalik nende tööülesannete täitmiseks. GIDEA ei avalda isikuandmeid kolmandatele isikutele väljaspool GIDEA i, välja arvatud juhul, kui selleks on olemas mõni Üldmääruses sätestatud isikuandmete töötlemise õiguslik alus.

5.2. GIDEA võib teatud juhtudel avaldada Andmesubjekti isikuandmeid enda koostööpartneritele, kes tegutsevad GIDEA i volitatud töötlejatena Üldmääruse tähenduses. GIDEA on kõikide enda volitatud töötlejatega sõlminud andmetöötluse lepingu Üldmääruse artikkel 28 lg 3 järgi, tagamaks, et volitatud töötlejad järgivad isikuandmete töötlemisel GIDEA i juhiseid ja Üldmääruse reegleid.

6. ISIKUANDMETE TURVALISUS

GIDEA rakendab enda organisatsioonis tehnilisi ja korralduslikke meetmeid vastavalt Üldmääruse artiklile 32, et kaitsta GIDEA i poolt töödeldavaid isikuandmeid.

Kõikide GIDEA i töötajate suhtes kehtib range konfidentsiaalsuskohustus, sealhulgas isikuandmete töötlemisel. Kõigi GIDEA i töötajate suhtes kehtib Eesti Advokatuuriseaduse paragrahvi 45 kohaselt seadusega ette nähtud advokaatide ja advokaadibüroo töötajate konfidentsiaalsuskohustus.

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

GIDEA töötleb Teie teavet seni, kuni see on vajalik töötlemise eesmärgi täitmiseks.

8. TURUNDAMINE ja VEEBILEHT

 

GIDEA hoiustab Teie teavet kuni kaks aastat pärast seda, kui olete osalenud mõnel üritusel või olete meie uudiskirjast loobunud.

 

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 

Andmesubjektina on Teil isikuandmete suhtes teatud õigused, mis on sätestatud Üldmääruses. Andmesubjekt saab enda õigusi teostada, vastavalt Üldmääruses ja teistes kohalduvates õigusaktides sätestatud tingimustele. Oma õiguste kasutamine ei tohi siiski mõjutada teiste õigusi ja vabadusi – sellisel juhul võib GIDEA keelduda Teie õiguste täitmisest täielikult või osaliselt.

Kui soovite rakendada ühte või mitut oma õigust andmesubjektina, peate pöörduma GIDEA i poole kirjalikult ülaltoodud e-posti aadressil. Palun öelge oma täielik nimi ja e-posti aadress. Teilt võidakse paluda esitada täiendavat teavet, et tuvastada Teie isikut.

 

Andmesubjekti õigused on järgmised:

  • Õigus tutvuda andmetega

  • Õigus andmete parandamisele

  • Õigus andmete kustutamisele

  • Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

  • Õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise kohta

  • Õigus andmete ülekandmisele

  • Õigused seoses profileerimise ja automatiseeritud otsustega vastavalt Üldmääruse artiklile 22

  • Õigus võtta tagasi enda nõusolek, juhul kui GIDEA töötleb isikuandmeid Andmesubjekti nõusoleku alusel

  • Õigus esitada kaebus andmekaitsealasele järelevalveasutusele (Eestis Andmekaitse Inspektsioonile) või kohtule, juhul, kui Andmesubjekt leiab, et GIDEA on rikkunud tema õigust isikuandmete kaitsele.

 

Juhul, kui soovite enda õigusi teostada, saatke palun e-mail aadressil info@gidea.ee

 

10.  KOHALDATAVAD SEADUSED, JURISDIKTSIOON JA KAEBUSTE ESITAMINE

 

10.1. Käesolevat privaatsuspoliitikat ja sellest tulenevaid või sellega seotud kohustusi reguleerivad Eesti Vabariigi õigusaktid.

10.2. Kõik isikuandmete kaitsest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn, 10134, Eesti, (e-post: info@aki.ee / telefon: 627 4135) või pretensioon kohtusse.

10.3. Juhul, kui pooltevaheline vaidlus tuleb lahendada kohtumenetluses, nõustuvad pooled suunama vaidluse Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt Harju Maakohtusse.

10.4. Ülaltoodu ei välista tarbijatel nende õigusi kohtualluvuse osas.

11. KÄESOLEVA PRIVAATSUSPOLIITIKA VÄRSKENDUSED

11.1. Käesolevas privaatsuspoliitikas tehakse muudatusi, kui see on vajalik vastuseks muutuvatele juriidilistele, tehnilistele või ärilistele arengutele. Kui uuendame oma privaatsuspoliitikat, võtame teie teavitamiseks asjakohased meetmed, mis on kooskõlas meie tehtud muudatuste olulisusega. Me saame teie nõusoleku kõigi oluliste privaatsuspoliitika muudatuste tegemiseks, kui ja kui seda nõuavad kohaldatavad andmekaitseseadused.

11.2. Saate vaadata, millal seda privaatsuspoliitikat viimati värskendati, kontrollides selle privaatsuspoliitika ülaosas kuvatud „viimati uuendatud” kuupäeva.

11.3. Kui teil on selle privaatsuspoliitika muudatuste kohta küsimusi, võtke ühendust info@gidea.ee

KÜPSISED

Küpsised

 

Gidea Advisory OÜ kasutab meie veebisaidil küpsiseid ja muid jälgimismehhanisme (ühiselt küpsiseid), et täiustada oma teenuseid ja sihtida reklaame.

Meie veebisaidi (gidea.ee  - põhileht ja alamlehed) esimesel külastusel palutakse teil nõustuda küpsiste paigutamisega teie seadmesse. Veebisaidi jätkuv kasutamine tähendab, et nõustute sellega.

 

Saate küpsistest keelduda, järgides alltoodud juhiseid.

 

1. KÜPSISTE KOHTA

 

Küpsised on väikesed failid, mille sait või selle teenusepakkuja edastab teie veebibrauseri kaudu teie arvuti kõvakettale (kui lubate), mis võimaldavad saidi või teenusepakkuja süsteemidel teie brauserit ära tunda ning teatud teavet püüda ja meeles pidada.

2. MEIE KÜPSISTE LIIGID ja KOGUMISE EESMÄRK

Veebisait võib kasutada küpsiseid ja muid käitumise jälgimise tehnoloogiaid. Neid võidakse kasutada selleks, et aidata meil mõista teie eelistusi saidi varasema või praeguse tegevuse põhjal, mis võimaldab meil pakkuda teile täiustatud teenuseid ja pakkuda täiendavaid turvameetmeid. Kogume saidi liikluse ja saidi interaktsiooni kohta koondandmeid, et saaksime tulevikus pakkuda paremaid saidi kasutuskogemusi ja tööriistu. Võime kasutada ka usaldusväärseid kolmanda osapoole teenuseid, mis jälgivad seda teavet meie nimel.

 

Kui külastate meie veebisaiti, kogume teie seadme kohta teavet, mis hõlmab, kuid mitte ainult, teie IP-aadressi, veebisaidil veedetud aega ja klikkide arvu. Seda teavet kogutakse analüütika loomise eesmärgil.

 

Saate valida, kas teie arvuti hoiatab teid iga kord, kui küpsis saadetakse, või saate kõik küpsised välja lülitada. Seda saate teha brauseri seadete kaudu. Kuna iga brauser on veidi erinev, vaadake oma brauseri abimenüüd, et saada teada, kuidas küpsiseseadeid õigesti muuta.

 

Kasutame rangelt vajalikke küpsiseid (Google Analyticsi vaikeküpsised), analüütilisi küpsiseid (Google Analyticsi demograafilised andmed ja taassihtimine) ja reklaamiküpsiseid (Facebooki, Google Adsi, Adformi ja LinkedIni resihtimisküpsised).

 

Me ei lisa ega paku oma veebisaidile kolmandate osapoolte tooteid ega teenuseid, välja arvatud meie toodetega ühilduvad loendisüsteemid.

Reklaamimiseks kasutatavad küpsiste andmed salvestatakse kanali enda pilvelahendustesse.

Kuna meie veebisaiti majutatakse wix.com platvormil, saate lisateavet kohaldatavate küpsiste ja nende tüübi kohta siit

3. KÜPSISTEGA NÕUSTUMINE

 

Saate oma brauseris küpsised keelata, sealhulgas brauseri ajaloo kustutamise. Vaadake, kuidas seda teha saidilt aboutcookies.org

 

Kui otsustate meie küpsised blokeerida või kustutada, ei pruugi teil olla juurdepääs veebisaidi teatud funktsioonidele, mis võivad mõjutada veebisaidi toimimist.

 

Saate alati küpsistest keelduda, muutes oma brauseri privaatsusseadeid.

 

4. TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

Kui soovite rohkem lugeda selle kohta, kuidas Gidea Advisory töötleb isikuandmeid seoses meie veebisaidi kasutamisega, leiate meie privaatsuspoliitika siit.

 

5. KONTAKTANDMED

 

Kui teil on meie küpsisepoliitika kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil info@gidea.ee
 

bottom of page