top of page

Kuidas valmistuda ESG printsiipide kohaldamiseks: vastavusjuhend ettevõtteleESG vastavusjuhend

ESG järgimiseks valmistumine nõuab struktureeritud lähenemisviisi, et kaasata keskkonna-, sotsiaalsed ja juhtimisalased standardid (inglise keeles environmental, social, governance) ettevõtte strateegiasse ja tegevusse.


Gidea Advisory ESG vastavusjuhend aitab teil mõista ESG olulisuse põhiprintsiipe.


Miks on ESG järgimine oluline näiteks finantsteenuseid pakkuvate ettevõtete jaoks?


Vaatame näitena olukorda, kus konkurentsis püsimiseks teatab ettevõte, et nad on rohelise mõtteviisiga või pakutav teenus järgib ESG põhimõtteid, kuid tegelikkuses jääb selles osas siiski nn vajaka.


Oluline on märkida, et tänapäeva tarbijate seas kasvab nõudlus jätkusuutlike toodete ja teenuste järele. Koos selliste toodete levikuga kasvab aga ka nn rohepesu oht, kus ettevõtted võivad oma ESG järgimise väidetega liialdada või hoopis tarbijat eksitada.


2022. aasta märtsis tegi Euroopa komisjon ettepaneku ELi tarbijakaitse reeglite ajakohastamise kohta. 2024. aasta jaanuari täiskogul kiitis Euroopa parlament direktiivi (link: https://www.europarl.europa.eu/news/et/press-room/20240112IPR16772/parlament-keelustas-eksitava-tooteinfo-ja-pohjendamata-rohereklaami ) heaks, millega muuhulgas keelatakse üldsõnaline rohereklaam ning lubatakse kasutada vaid ametlikel sertifitseerimissüsteemidel põhinevaid või avaliku sektori välja töötatud kestlikkuse märgiseid.


Tahame rõhutada, et kõik ettevõtete esitatud jätkusuutlikkusega seotud väited peavad olema ausad, selged ja mitte eksitavad, nagu rohepesuvastane direktiiv nõuab. Tarbijad nõuavad üha enam jätkusuutlikke tooteid ja teenuseid.


Allpool siis viis olulist sammu, mis on vajalikud teie ettevõtte jätkusuutlikumaks muutmiseks:


  1. Viige läbi ESG mõju hindamine:

·       Tehke kindlaks peamised ESG-tegurid, mis on teie valdkonna, ärimudeli ja huvirühmade jaoks olulised.

·       Seadke tähtsuse järjekorda ESG-ga seotud tegurid, lähtudes nende võimalikust mõjust ettevõtte tulemustele, mainele ja huvirühmade ootustele.

·       Suhelge huvirühmadega, sealhulgas investorite, koostööpartnerite, töötajate, klientide ja kogukondadega, et mõista nende vaatenurki ja muresid seoses ESG-ga.


2. Töötage välja ESG poliitika ja strateegia:

·       Looge selge jätkusuutlikkuse poliitika ja kaasake see ettevõtte otsustusprotsessidesse ja igapäevastesse toimingutesse, et väljendada ettevõtte pühendumust ESG-le.

·       Määratlege mõõdetavad sihid ja eesmärgid, mis on kooskõlas algse hindamise käigus tuvastatud puudustega.

·       Integreerige jätkusuutlikkuse eesmärgid strateegilise planeerimise protsessidesse, tagades kooskõla üldiste ärieesmärkide ja riskijuhtimise strateegiatega.


3. Täiustage ESG-andmete kogumist ja aruandlust:

·       Kasutage asjakohastes osakondades ja äriüksustes töökindlaid süsteeme ESG-andmete kogumiseks, analüüsimiseks ja aruandluseks.

·       Ühtsustage andmete kogumise viise, et tagada järjepidevus ja võimaldada andmete võrdlemist aja jooksul.

·       Suurendage oma ettevõtte läbipaistvust, avaldades ESG tulemused ja andmed iga-aastase jätkusuutlikkuse aruandena või ESG reitinguplatvormidel.

·       Lisage ESG aruanne oma iga-aastase majandusaasta aruande lisasse.


4. Integreerige ESG põhimõtted ettevõtte juhtimisstruktuuridesse:

·       Kaasake ESG-ga seotud tegurid ettevõtte üldjuhtimise raamistikku ning riskijuhtimise protsessi.

·       Määrake juhatuse liikmed, kellel on kogemusi ESG küsimustes, või moodustage spetsiaalne üksus/osakond, kes vastutab ESG-ga seotud küsimuste järelevalve eest.

·       Edendage vastutust ja läbipaistvust, integreerides ESG mõõdikud tulemuslikkuse hindamisse ja innustusprogrammi.

·       Korraldage regulaarselt ettevõttesiseseid koosolekuid ESG teemadel.


5. Kaasake huvirühmad ja looge partnerlusi:

·       Edendage dialoogi ja koostööd sidusrühmadega, et ESG väljakutseid ja võimalusi võimalikult tõhusalt käsitleda.

·       Suhelge investoritega, keskendudes ESG-le investorsuhete algusfaasis, tehke ESG-teemalisi esitlusi ja koosolekuid.

·       Looge strateegilisi partnerlusi valdkonnakaaslaste, valitsusväliste organisatsioonide, valitsusasutuste ja teiste huvirühmadega, et kasutada ära teadmisi, jagada kogemusi ja ühendada jõud ESG-probleemide lahendamiseks.

 

Järgides neid olulisi samme, saab teie ettevõte panna aluse ESG järgimisele ja näidata oma pühendumust jätkusuutlikele äritavadele, eetilisele käitumisele ja pikaajaliste väärtuste loomisele.


ESG järgimine on aga pidev teekond, mis nõuab pidevat täiustamist ja kohandamist, et vastata regulaatori nõuetele ja huvirühmade ootustele.


Gidea Advisory on pühendunud ettevõtete jätkusuutlikkuse alasele nõustamisele. Tutvuge meie teenustega ja võtke meiega ühendust, et saaksime leida just teie ettevõttele sobiva lahenduse.

Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page